In de christelijke traditie is het paasfeest of Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken Christenen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel 'verrijzenis' genoemd, uit de dood. Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers, de verhalen, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving.

Pasen kan ook de periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot aan Pinksteren aanduiden. Deze periode duurt vijftig dagen. De periode van het Paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen.

Met de christelijke viering wordt evenals met de joodse viering, de uittocht herdacht, zij het metaforisch vanuit het werk van God in en door de persoon Jezus Christus, door christenen erkend als de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser. Hij wordt in het Nieuwe Testament het paaslam genoemd, dat zichzelf vrijwillig liet offeren voor de verzoening van God met de mensen. Dit duidt op de symbolische betekenis van het offerlam, wat volgens de Moza´sche voorschriften (Oude Testament, Pentateuch) en de tradities van de joodse godsdienst geofferd moest worden ter vergeving van zonden. Met de voorstelling van Jezus als het eeuwige paaslam werd in geestelijke zin een 'nieuw verbond' tussen God en mens aangeboden, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld. Wie in Hem gelooft, hoeft volgens de christelijke traditie niet meer 'onder de wet' te leven, maar valt 'onder de genade'. Deze begrippen en de verhoudingen tussen het een en ander zijn in onder meer de brieven van de apostel Paulus nader uitgewerkt.

Met het paasfeest wordt ook uitgezien naar de verwachte wederkomst van Jezus Christus op aarde. De niet-Christelijke paasviering komt onder andere tot uiting in de paashaas en paaseieren, beiden symbolen van nieuw leven. Deze symbolen stammen uit een traditie van lentefeesten die aanmerkelijk ouder is dan de Christelijke versie.


home
Pasen